Zásady ochrany osobních údajů

Platné od března 2018

(originál německé verze těchto zásad ochrany osobních údajů je ke stažení zde:  https://www.libreoffice.org/privacy)

 

I Správce údajů – název a adresa

Správcem pro účely nařízení EU GDPR (obecné nařízení o ochraně údajů) a dalších vnitrostátních právních předpisů členských států o ochraně údajů a dalších předpisů o ochraně údajů je:

The Document Foundation (TDF)

gemeinnützige, rechtsfähige Stiftung des Bürgerlichen Rechts

Kurfürstendamm 188

10707 Berlin

Deutschland

Tel.: +49 30 55579920

Email: info@documentfoundation.org

Website: https://www.documentfoundation.org

II Obecné informace o zpracování dat

1.Rozsah zpracování osobních údajů

 

Shromažďujeme a používáme osobní informace od našich uživatelů pouze v míře nezbytné pro poskytování funkčního webu, obsahu a služeb.

Shromažďování a používání osobních údajů od našich uživatelů probíhá pouze se souhlasem uživatele. Výjimka se vztahuje na případy, ve kterých nelze získat předchozí souhlas z faktických důvodů a zpracování údajů je povoleno zákonem.

 

2.Právní titul pro zpracování osobních údajů

Když získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, čl. 6 odst. 1 písmena a) slouží jako právní titul obecné nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).

 

Při zpracování osobních údajů nezbytných k uzavření smlouvy, ve které je subjekt údajů stranou, čl. 6 odst. 1 pís. b) GDPR slouží jako právní titul. To platí také pro operace zpracování potřebné k provedení předsmluvních akcí.

Je-li zpracování osobních údajů požadováno ke splnění zákonné povinnosti, které naše nadace podléhá, ​​čl. 6 odst. 1 písmena c) GDPR slouží jako právní titul.

V případě, že zásadní zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, čl. 6 odst. 1 pís. d) GDPR slouží jako právní titul.

Pokud je zpracování nezbytné k ochraně věcných zájmů naší nadace nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů tyto zájmy nepřeváží, slouží jako právní titul pro zpracování čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR.

3. Výmaz dat a doba jejich uchování

Osobní údaje subjektu údajů budou vymazány nebo blokovány jakmile vyprší důvod uložení.

Kromě toho může dojít k ukládání dat, pokud to požaduje evropský nebo vnitrostátní zákonodárce v předpisech EU, právních předpisech nebo jiných předpisech, kterým podléhá správce.

K omezení nebo vymazání údajů dochází také po uplynutí doby uchovávání předepsané výše uvedenými standardy, pokud není potřeba delší skladování dat, pro uzavření nebo plnění smlouvy.

 

III Přístup na web a vytváření souborů protokolu

 

1.Popis a rozsah zpracování dat

Při každém přístupu na náš web náš systém automaticky shromažďuje data a informace z žádajícího počítače. Shromažďují se následující údaje:

 1. Informace o webovém prohlížeči uživatele a jeho verzi;

 2. Operační systém uživatele;

 3. IP adresu uživatele;

 4. Datum a čas přístupu;

 5. Webové stránky, ze kterých uživatelův systém dostane na naše webstránky;

 6. Webové stránky, na které se uživatelův systém dostane prostřednictvím našich stránek.

Data jsou také uložena v log souborech našich systémů. K ukládání těchto údajů spolu s dalšími osobními údaji uživatele nedochází.

2. Právní titul pro zpracování údajů

Právním titulem pro dočasné uchování údajů a logovacích souborů je čl. 6 paragraf 1 pís.f) GDPR.

3. Důvod pro zpracování údajů

Aby bylo možné web doručit do počítače uživatele, je nutné dočasné uložení IP adresy systémem. Za tímto účelem musí být IP adresa uživatele uložena po celou dobu trvání relace.

Za účelem zajištění fungování web stránky probíhá uchování in logovacích souborů. Navíc, data jsou používány za účelem optimalizace web stránky a za účelem zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. V tomto kontextu neprobíhá analýza údajů pro marketingové účely.

Pro tyto účely, náš skutečný zájem pro zpracování údajů je v souladu s čl. 6 paragraf 1 písmeno f) GDPR.

4. Doba uchovávání údajů

Údaje budou vymazány hned jak pomine potřeba účelu, za kterým byly shromážděny. U dat uložených za účelem zajištění funkčnosti web stránky k tomu dojde, když je ukončená příslušná sekce.

U ukládání dat v souborech protokolu se to provádí nejpozději po čtrnácti dnech. Je možné delší skladování. V tomto případě jsou adresy IP uživatelů odstraněny nebo zablokovány, takže propojení dat s požadujícím klientem již není možné.

5. Možnost namítat a odstranit údaje

Shromažďování údajů pro přístup k webové stránce a ukládání dat do souborů protokolu je pro fungování webové stránky zásadní. V důsledku toho neexistuje pro uživatele možnost odhlásit se z tohoto shromažďování údajů.

IV Používání cookies

1. Popis a rozsah zpracovávání údajů

Naše webové stránky používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají v nebo nebo pomocí webového prohlížeče počítačovým systémem uživatele.Když uživatel navštíví web, může být v operačním systému uživatele uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec, který umožňuje jedinečnou identifikaci prohlížeče při revizi webu.

Používáme cookies, aby byl náš web uživatelsky přívětivější. Některé prvky našeho webu vyžadují, aby byl požadovaný prohlížeč identifikovatelný i při více relacích. V souboru cookie je uložen a odeslán pouze náhodný identifikátor.

 

Některé služby nabízené prostřednictvím našich webových serverů navíc používají soubory cookie k ukládání vlastních nastavení během relací. Jedná se zejména o: Jitsi (specifikované uživatelské jméno je uloženo), OpenGrok (vyhledávací preference), WordPress (uživatelské jméno, URL a e-mailová adresa) a EtherPad (uživatelské jméno a barva textu, která je k němu přiřazena). Pro využívání těchto služeb není nutné poskytovat uživatelské jméno.

 

Při přístupu na náš web jsou uživatelé informováni banerem o použití cookies za účelem analýzy a uživatelé jsou odkazováni na tyto zásady ochrany osobních údajů. V této souvislosti jsou k dispozici také informace o tom, jak lze změnit nastavení prohlížeče, aby se zabránilo ukládání cookies.

 

2. Právní titul pro zpracování údajů

Právním titulem pro zpracování osobních údajů použitím cookies je čl. 6 odstavec 1, písmeno f) GDPR.

3. Důvod pro zpracování údajů

Důvodem používání cookies je zjednodušení používání webových stránek. Některé funkce našeho webu nemohou být poskytnuty bez použití cookies. Pro tyto je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán na více relacích.

 

Vyžadujeme cookies kvůli:

 1. Udržení loginů v aktivním stavu

 2. Zachování jednotlivých nastaveníjako jsou uživatelská jména nebo předvolby vyhledávání

Uživatelská data shromážděná prostřednictvím těchto technicky nezbytných souborů cookie nebudou použita k vytvoření uživatelských profilů.

Pro tyto účely je náš skutečný zájem na zpracování osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 pís. f) GDPR.

 

4. Doba uchovávání údajů, možnost namítat a odstranit údaje

Cookies jsou uloženy v počítači uživatele a přenášeny počítačem na naši webovou stránku. Proto jako uživatel máte plnou kontrolu nad používáním cookies. Změnou nastavení ve webovém prohlížeči můžete zakázat nebo omezit přenos souborů cookie. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. To lze také provést automaticky. Pokud jsou cookies deaktivovány pro náš web, může se stát, že nebude možné plně využívat všechny funkce našeho webu.

 

V Notifikace a seznamy příjemců elektronické pošty

1. Popis a rozsah zpracování dat

Naše webové stránky poskytují možnost přihlásit se k odběru bezplatných oznamovacích služeb nebo do seznamu příjemců el. pošty. Když se uživatel zaregistruje do oznamovací služby nebo do seznamu příjemců el. pošty, jsou nám zaslána data z registračního dialogu nebo e-mailu, například použitá e-mailová adresa. Kromě toho se při registraci shromažďují následující údaje:

 1. IP adresa žádajícího počítače

 2. Datum a čas potvrzení registrace

Při zpracování údajů je váš souhlas získán během procesu registrace a je uveden odkaz na tyto zásady ochrany osobních údajů.

Pokud jde o zpracování dat používané k zasílání notifikací nebo e-mailů z mailing listů, nedochází k žádnému přenosu dat třetím stranám. Data budou použita výhradně pro zasílání oznámení nebo e-mailů z mailing listů.

 

2. Právní titul pro zpracování údajů

Právním titulem pro zpracování údajů po registraci provedené uživatelem je souhlas uživatele, v souladu s článkem 6 odsdt. 1 pís. a) GDPR.

3.Důvod pro zpracování údajů

Sběr e-mailové adresy uživatele slouží k doručování oznámení nebo e-mailů ze seznamu adresátů. Sběr data a času potvrzení registrace slouží jako důkaz registrace (opt-in).

 

4.Doba uchování údajů

Údaje budou vymazány hned jak pomine potřeba účelu, za kterým byly zhromážděny.

Datum potvrzení registrace a emailová adresa uživatele uchována po dobu, kdy bude aktivní odběr oznámení nebo zasílání mailů z mailing listu. Ostatní osobní údaje získané v průběhu registrace budou odstraněny po uplynutí 5-týdenní lhůty.

5.Právo namítat a odstranit údaje.

Dotčený uživatel může kdykoli ukončit odběr oznámení nebo zasílání mailů z mailing listu. Za tímto účelem jsou v každém oznámení nebo e-mailu uvedeny podrobné informace.

 

VI Registrace

1.Popis a rozsah zpracování dat

Na našich webových stránkách nabízíme uživatelům možnost registrace poskytnutím osobních údajů (například: Bugzilla, wiki, WebSingleSignOn, Pootle, AskBot). Data jsou zadána do dialogového okna a předána nám a uložena. Přenos údajů třetím stranám neprobíhá. V rámci procesu registrace jsou shromažďovány následující údaje: uživatelské jméno a e-mailová adresa. Údaje jako jméno („skutečné jméno“) nebo další osobní údaje jsou vždy dobrovolné.

 

V průběhu registrace jsou ukládány i násl. údaje:

 1. IP adresa uživatele

 2. Datum a čas, kdy se registrace uskutečnila

Součástí registračního procesu je i udělení souhlasu uživatele ke zpracování údajů.

2.Právní titul pro zpracování osobních údajů

Právním titulem ke zpracování údajů je souhlas uživatele, v souladu s článkem 6 odsek 1 písmeno a) GDPR.

3.Důvod pro zpracování údajů

Pro poskytování určitého obsahu a služeb na našich webových stránkách je nutná registrace uživatele.

Pro specifické notifikace změn uživatele;

Za účelem zabránění zneužití;

4.Doba uložení údajů

Údaje budou vymazány hned jak pomine potřeba účelu, za kterým byly zhromážděny.

To platí pro údaje, které byly obdrženy během registračního procesus a registrace na na našich stánkách je zrušena nebo změněna.

5. Právo namítat a požadovat vymazání údajů

Jako užívatel máte možnost registraci kdykoli zrušit. Můžete kdykoli změnit nebo modifikovat vaše uložené údaje. Tuhle informaci naleznete v potvrzovacím e-mailu k vaši žádosti o registraci, stejně tak na přihlašovací stránce poskytované služby. Postačuje taky e-mail s relevantními informacemi zaslán na adresu privacy@documentfoundation.org.


VII Emailový kontakt

1.Popis a rozsah zpracování údajů

Na našich webových stránkách je možné nás kontaktovat prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy. V takovém případě budou osobní data uživatele přenášená e-mailem uložena.


Údaje se neposkytují třetím stranám. Data se používají výhradně ke zpracování konverzace.

2. Právní titul pro zpracování osobních údajů

Právním titulem pro zpracování údajů je souhlas uživatele, dle článku 6 odseku 1 písmena a) GDPR.

Právní titul pro zpracování údajů přenášených při odesílání e-mailu je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud je cílem e-mailového kontaktu uzavřít smlouvu, je dalším právním titulem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písmena b) GDPR.

 

3. Důvod pro zpracování údajů

Zpracování osobních údajů kontaktu prostřednictvím e-mailu slouží pouze ke zpracování komunikace.

4. Doba uložení údajů

Údaje budou vymazány, jakmile to nebude nutné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. To je případ osobních údajů zasílaných e-mailem, pokud příslušný e-mail již není vyžadován. Dodatečně můžou byt aplikovány zákonné požadavky na skladování.

 

5. Právo namítat a požadovat vymazání údajů

Uživatel má možnost kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem, může kdykoli vznést námitku proti uložení svých osobních údajů. V takovém případě konverzace nemůže pokračovat. Musíte pouze poslat e-mail s příslušnými informacemi na privacy@documentfoundation.org.V tomto případě budou všechna osobní data uložená v průběhu komunikace vymazána.

VIII Webová analytika přes Matomo

1.Rozsah zpracování osobních údajů

Na našich webových stránkách používáme open-source softwarový nástroj Matomo (dříve Piwik) k analýze chování našich uživatelů při prohlížení. Tento software vytváří cookie v počítači uživatelů (podrobnosti o cookies viz výše). Při přístupu na jednotlivé stránky našeho webu jsou uložena následující data:

 1. Dva bajty IP adresy systému uživatele

 2. Webová stránka, která je zpřístupněna

 3. Webová stránka, přes kterou se užívatel dostal na naši stránku (referenční stránka)

 4. Podstránky, které byly navštíveny z navštívené stránky

 5. Doba, po kterou byla stránky navštívena (jak dlouho ji užívatel používal)

 6. Jak často je stránka navštěvována

Software běží exkluzivně jenom na serverech naší webové stránky. Osobní údaje se uchovávají pouze na tomto místě. Neprobíhá předání informací třetím stranám.

Software je nakonfigurován tak, aby se IP adresy neukládaly kompletní, 2 bajty IP adres jsou maskovány (napr.192.168.xxx.xxx). Proto není možné spojit zkrácenou IP adresu s počítačem, ze kterého byla stránka navštívena.

2. Právní titul pro zpracování osobních údajů

Právním titulem pro zpracování osobních údajů je článek 6, odstavec 1, písmeno f) GDPR.

3. Důvod pro zpracování údajů

Zpracování osobních údajů uživatelů nám umožňuje analyzovat chování našich uživatelů při prohlížení. Analýzou získaných údajů jsme schopni sestavit informace o použití jednotlivých částí naší webové stránky. To nám pomáhá neustále zlepšovat náš web a jeho uživatelskou přívětivost. Za tímto účelem spočívá náš skutečný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písmena f) GDPR. Anonymizace IP adresy zohledňuje zájmy uživatelů ohledně ochrany jejich osobních údajů.

 

4. Doba uložení údajů

Data budou vymazána, jakmile již nebudou pro účely našeho záznamu zapotřebí. V našem případě se tak stane po 180 dnech.

5. Právo namítat a požadovat vymazání údajů

Na stránkách https://www.documentfoundation.org/privacy nabízíme našim uživatelům možnost odhlásit se z procesu analýzy. Za tímto účelem je potřeba následovat příslušný odkaz. Tímto způsobem je ve vašem systému nastaven další soubor cookie, který našim systémům říká, aby neuložili data uživatele. Pokud uživatel mezitím odstraní odpovídající soubor cookie ze svého vlastního systému, musí znovu nastavit soubor cookie pro odhlášení.

IX Poskytovatelé platebních služeb

1. Rozsah zpracování osobních údajů

 

Na našem webu nabízíme možnost poskytnout nám dar. Používáme externí poskytovatele platebních služeb, jejichž platformy nám umožňují provádět platební transakce - např. (v závorce odkaz na zásady ochrany osobních údajů): Paypal

(https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_GB#Updated_PS), Stripe (https://stripe.com/privacy), CoinGate (https://coingate.com/privacy), BitPay (https://bitpay.com/about/privacy), Flattr (https://flattr.com/privacy), Visa (https://usa.visa.com/legal/privacy-policy.html), Mastercard (https://www.mastercard.us/en-us/about-mastercard/what-we-do/privacy.html). Za tímto účelem jsou vybrané údaje poskytnuty poskytovateli zvolené platební metody. Jde o údaje:

 1. IP adresa systému uživatele;

 2. zvolená suma a měna;

 3. webová stránka, ze které dárce inicioval dar;

 4. zda je dar jednorázový nebo opakující se;

 5. (volitelné) emailová adresa dárce.

2. Právní titul pro zpracování osobních údajů

Právním titulem pro zpracování údajů je souhlas uživatele, podle článku 6 paragrafu 1 písmena a) GDPR.

3.Důvod pro zpracování údajů

Zpracování údajů slouží ke zpracování daru externím poskytovatelem finančních služeb

 

4. Doba uložení údajů

Údaje budou po odeslání poskytovateli finančních služeb vymazány.

 

5. Právo namítat a požadovat vymazání údajů

Protože proces je spuštěn samotným uživatelem a data s ním spojená jsou vymazána okamžitě poté, není možné se z naší strany odhlásit nebo smazat.

 

X Integrace služeb třetích stran

1.Typ a rozsah integrovaných služeb

Naše webové stránky používají služby třetích stran. Tyto služby jsou dynamicky integrovány ve webových stránkách. Tyto služby můžou nastavit cookies na Vašem počítači od příslušných poskytovatelů a taktéž vykonat kód JavaScript.

1.1 Použití Google Maps

Na našich webových stánkách používáme "Google Maps" od Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, dále v textu ozančeno jako "Google".

Při každém přístupu k "Google Maps", Google nastaví soubor cookie pro zpracování uživatelských nastavení a dat při prohlížení stránky, která obsahuje komponent "Google Maps". Tento soubor cookie se obvykle neodstraní zavřením prohlížeče, ale vyprší po uplynutí určité doby, pokud jej ručně neodstraníte.

 

Pokud nesouhlasíte se zpracováním vašich údajů, můžete deaktivovat službu "Google Maps" a zabránit tak přenosu dat do Googlu. Chcete-li to provést, musíte v prohlížeči deaktivovat funkci JavaScript. Vezměte však na vědomí, že v tomto případě nebudete moci "Google Maps" používat, nebo pouze v omezené míře.

Používáni "Google Maps" a informace obdržené prostřednictvím "Google Maps" podléhají Podmínkám používaní Google:

http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

a dodatečním Ustanovením a podmínkám pro "Google Maps":

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

1.2 Použití reCAPTCHA

Pro ochranu formulářů pro zadávání dat na našich webových stránkách používáme službu „reCAPTCHA“ od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“). Použitím této služby lze zjistit, zda je odpovídající vstup od člověka, nebo zda je forma zneužívána automatizovaným strojovým zpracováním.

Pokud je nám známo, do „Google“ se přenáší: URL odkazu, IP adresa, chování návštěvníků webu, informace o operačním systému, prohlížeči a době trvání, soubory cookie, prezentační pokyny a skripty, vstupní chování uživatele a pohyby myši v zaškrtávacím políčku „reCAPTCHA.

Google mimo jiné používá tyto informace k digitalizaci knih a jiných tištěných materiálů a také k optimalizaci služeb, jako je Google Street View a Google Maps (např. číslo domu a název ulice).

IP adresa zadaná jako součást „reCAPTCHA“ nebude sloučena s žádnými dalšími údaji poskytnutými společností Google, pokud nejste přihlášeni ke svému účtu Google v době, kdy používáte plug-in „reCAPTCHA“. Pokud chcete zabránit přenosu a ukládání dat o vás a vašem chování na našem webu pomocí „Google“, musíte se před návštěvou našeho webu odhlásit z „Google“ nebo použít plug-in reCAPTCHA.

Použití informací získaných prostřednictvím služby "reCAPTCHA" je v souladu s Podmínkami používání Google:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

1.3 Použití komponenty Twitter Doporučení

Na našich stránkách používáme komponenty ze služby Twitter. Twitter je služba, kterou poskytuje Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Spojené státy americké.

Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, které obsahují takový komponent, tento komponen způsobí, že prohlížeč, který používáte, stáhne odpovídající reprezentaci komponentu Twitteru. Prostřednictvím tohoto procesu je Twitter informován o tom, která konkrétní stránka našeho webu je aktuálně navštěvována.

Nemáme žádnou kontrolu nad informacemi, které zde shromažďuje Twitter, ani nad množstvím údajů, které shromažďuje Twitter. Podle toho co je nám známo, shromažďuje Twitter URL příslušné webové stránky a IP adresy uživatele, ale nepoužívá je k jiným účelům než k prezentaci komponentu Twitter. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů služby Twitter na adrese http://twitter.com/privacy.

Nastavení ochrany osobních údajů můžete změnit v Nastavení účtu na adrese:

http://twitter.com/account/settings.

1.4 Používání komponentů YouTube s pokročilým režimu soukromí

Na našich stánkach, používáme komponenty (vidá) od společnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, a company of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Tady používáme volbu poskytovánu YouTube "- rozšířený režim soukromí -".

Když navštívíte stránku, která obsahuje vložené video, připojí se k serverům YouTube a zobrazí obsah upozorněním vašeho prohlížeče na webu.

Podle informací poskytnutých YouTube jsou informace získané v režimu „- rozšířeného soukromí“ přenášena na server YouTube pouze při sledování videa, jde pak zejména o informace tom, které z našich webových stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni na YouTube současně, budou tyto informace přiřazeny k vašemu členskému účtu na YouTube. Tomu můžete zabránit tím, že se před návštěvou našeho webu odhlásíte ze svého účtu.

Dodatečné informace o ochraně osobních údajů YouTube jsou poskytnuty přes Google na násl. linku:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

1.5 Používání komponentů Vimeo

Na našich stránkách používáme komponenty služby Vimeo. Vimeo je služba poskytováná společností Vimeo LCC, 555 West 18th Street, NY, New York 10011, USA. Pokaždé, když navšívíte stránku, která obsahuje takový komponent, tento komponent zařídí, aby váš prohlížeč stáhnul příslušnou prezentaci komponentu z Vimeo. Když navštívíte naší stránku a jse současně přihlášen do Vimea, Vimeo prostřednictvím informace získané prostřednictvím komponentu, kterou konkrétní stránku jste navštívil a přiradí tuto informaci k Vašemu osobnímu Vimeo účtu. Ak napr. stisknete na tlačítko "Play" nebo „zanechat komentář“, táto informace bude přenesena a uložena do Vašeho osobního Vimeo účtu. Kromě toho je skutečnost, že jste navštívili naše stránky, předána společnosti Vimeo. To se děje bez ohledu na to, zda například kliknete na komponent, nebo necháte komentáře, nebo ne.

 

Pokud si přejete zastavit tento přenos a ukládání dat o vás a vašem chování na našem webu prostřednictvím Vimeo, musíte se před návštěvou našeho webu odhlásit z Vimeo. Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Vimeo poskytují podrobnější informace, zejména o shromažďování a používání údajů společností Vimeo: https://vimeo.com/privacy

1.6 Používání tlačítek sociálních sítí s "Shariff"

Na našem webu používáme projekt c't "Shariff". „Shariff“ nahrazuje obvyklá tlačítka sdílení sociálních médií, čímž chrání informace o chování se při prohlížení.

Shariff“ integruje tlačítka sdílení sociálních sítí na našem webu pouze jako grafiku, která obsahuje odkaz na odpovídající sociální síť. Kliknutím na odpovídající obrázek budete přesměrováni na služby příslušné sociální sítě. Tlačítko Shariff nevytváří přímý kontakt mezi sociální sítí a našimi návštěvníky, dokud návštěvník aktivně neklikne na tlačítko sdílení. Teprve poté budou vaše data přenesena do příslušné sociální sítě. Pokud na tlačítko Shariff nekliknete, nebude mezi vámi a sociálními sítěmi probíhat žádná výměna informací. Více informací o projektu c't "Shariff" lze nalézt na adrese http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Na našich stránkách integrujeme s"Shariff" tyto sociální sítě:

 • Facebook

 • Twitter

 • Google+

 • flattr

 • LinkedIn

1.7 Další služby

Na některých našich stránkách používáme doplňkové služby. Jde zejména o:

 • Google Calendar

 • Google code

 • Google Custom Search

 • Google Fonts

 • Blogspot

 • Gravatar

 • jQuerry

 • WordPress

 • Creative Commons

 • polldady

 • bitpay

2. Právní titul pro zpracování údajů

Právní titul pro zpracování osobních údajů pomocí cookies je v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Důvod pro zpracování údajů

Důvodem použití je snazší používání webových stránek. Některé funkce našeho webu nelze nabízet bez použití komponentů třetích stran.

 

4. Doba uložení údajů a možnost namítat a požadovat odstranění údajů

Cookies jsou ukládány v počítači uživatele a přenášeny počítačem na naši webovou stránku. Proto jako uživatel máte plnou kontrolu nad používáním cookies. Změnou nastavení ve webovém prohlížeči můžete zakázat nebo omezit přenos souborů cookie. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. To lze také provést automaticky. Pokud jsou cookies deaktivovány pro náš web, může se stát, že nebude možné plně využívat všechny funkce našeho webu.

Pokud je spuštěn další kód JavaScript, můžete tomu také zabránit. Chcete-li to provést, musíte ve webovém prohlížeči deaktivovat funkci JavaScript. Berte však na vědomí, že v tomto případě nebudete moci využívat přidružené služby, nebo pouze v omezeném rozsahu.

 

XI Práva dotčených osob

Pokud jsou zpracovávány vaše osobní údaje, jste dotčenou osobou ve smyslu GDPR a máte následující práva:

1.Právo přístupu

Můžete požádat správce, aby Vám potvrdil, zda osobní údaje, které se vás týkají, zpracováváme.

Pokud probíhá zpracování Vašich údajů, můžete od správce požádat o následující informace:

(1) důvod, pro který jsou údaje zpracovány;

(2) kategorie zpracovávaných osobních údajů;

(3) příjemci (nebo kategorie příjemců), kterým byly osobní údaje sděleny nebo jsou stále sdíleny;

(4) plánované trvání uchování Vašich osobních údajů, nebo pokud specifická informace není dostupná, informaci o kritériích, které určují dobu uchování údajů;

(5) existenci práva na opravu nebo vymazání vašich osobních údajů, práva omezit zpracování správcem nebo právo namítat takové zpracování;

(6) informaci o tom, jestli existují práva na odvolání k dozorčímu orgánu;

(7) všechny dostupné informace o zdroji údajů, pokud osobní údaje nebyly shromážděny od subjektu údajů správcem;

(8) informaci o existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování podle čl. 22 (1) a (4) GDPR a - přinejmenším v těchto případech - smysluplné informace o logice, která je použitá, jakož i důsledcích a zamýšlených účincích takového zpracování na subjekt údajů.

 

Máte právo požádat o informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požádat o příslušné záruky v souladu s. čl.. 46 GDPR, pokud jde o přenos údajů.

 

2.Právo na opravu

Máte-li zpracovávané osobní údaje nesprávné nebo neúplné, máte právo na opravu nebo doplnění ze strany správce. Správce musí provést opravu neprodleně.

 

3.Právo na omezení zpracování

Za následujících podmínek můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů:

(1) pokud zpochybňujete přesnost svých osobních údajů, po dobu, která umožňuje správci ověřit přesnost vašich osobních údajů;

(2) zpracování je nezákonné a odmítáte vymazání osobních údajů a místo toho požadujete omezení použití osobních údajů;

(3) správce již nevyžaduje osobní údaje za účelem zpracování, ale potřebujete je k prosazení, uplatnění, nebo obhajobě právních nároků, nebo

(4) pokud jste podali námitku proti zpracování, podle čl. 1 odst. 1 GDPR, a dosud není jisté, zda faktické důvody správce převažují nad vašimi důvody.

Pokud je zpracování osobních údajů, které se vás týkají, omezeno, mohou být tato data použita (s výjimkou ukládání) pouze s vaším souhlasem nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obrany právních nároků nebo ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů veřejného zájmu v Unii nebo v členském státě.

Pokud byla omezení zpracování vašich osobních údajů omezena podle výše uvedených kritérií, správce vás před zrušením těchto omezení informuje.

 

4.Právo na výmaz

4.1.Povinnost výmazu dat

Můžete požadovat, aby správce vymazal vaše osobní údaje neprodleně a pokud nastane některý z následujících důvodů, musí správce tyto informace okamžitě odstranit:

1. Vaše osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

2. Odvolali jste svůj souhlas se zpracováním, které bylo založeno na čl. 6 odst. 1 písmena a) nebo čl. 9 odst.2 písmena a) GDPR, a neexistuje žádný jiný právní titul pro zpracování.

3. Protestujete proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné faktické důvody pro zpracování nebo namítáte proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR.

4. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány nezákonně.

5. Vymazání vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, kterým podléhá správce.

6. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

 

4.2.Informace třetím stranám

Pokud správce zveřejnil vaše osobní údaje a je povinen je vymazat podle čl. 17 odst. 1 GDPR, přijme vhodná opatření, včetně těch technických, tak aby informoval správce údajů, kteří zpracovávají osobní údaje, že vy jako dotčená osoba jste požádala o odstranění všech odkazů na takové osobní informace nebo jejich kopie s ohledem na dostupné technologie a náklady na implementaci.

4.3.Výjimky

Právo na vymazání neexistuje, pokud je zpracování nezbytné k

1. vykonu práva na svobodu projevu a informací;

2. plnění právní povinnost vyžadovanou právem Unie nebo členských států, kterým podléhá správce, nebo plnění úkolu veřejného zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci;

3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 ostavce 2 písmena h) a i) a čl. 9 odst. 3 GDPR;

4. účelům archivace veřejného zájmu, vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud právo uvedené v písmenu a) pravděpodobně znemožní (nebo závažně ovlivní) uskutečnění cílů zpracování, nebo

5. prosazování, uplatňování nebo hájení právních nároků.

 

5.Právo na informace

Pokud jste si nárokovali právo na opravu, odstranění nebo omezení zpracování na správce, je povinen tuto opravu, vymazání nebo omezení oznámit všem příjemcům, kterým byly vaše osobní údaje sděleny, ledaže by se ukázalo, že je to nemožné nebo že toto oznámení vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Máte právo být informováni správcem o těchto příjemcích.

 

6.Právo na přenos informací


Máte právo přijímat osobní údaje, které jste poskytli správci, ve strukturovaném, standardním a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předávat tato data jiné osobě bez zásahu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, pokud :

1. zpracování je založeno na souhlasu podle Čl. 6 odst. 1 písmena a GDPR nebo Čl. 9 odst.2 písmena a) GDPR, nebo na zakázku podle čl. 6 odst. 1 písmena b) GDPR

2. zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů.

Při výkonu tohoto práva máte také právo na to, aby vaše osobní údaje byly přenášeny přímo z jednoho správce na druhého, pokud je to technicky proveditelné. Svobody a práva jiných osob nesmí být dotčeny.

Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů nezbytných k plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci přidělené správci.

 

7.Právo namítat


Máte právo kdykoli, z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, v souladu s čl. 6 odst.1 písmena e) nebo f) GDPR; to platí také pro profilování na základě těchto ustanovení.

Správce již nebude zpracovávat vaše osobní údaje, které se vás týkají, ledaže dokáže prokázat přesvědčivé faktické důvody ke zpracování, které převáží vaše zájmy, práva a svobody, nebo je zpracování za účelem vymáhání, výkonu nebo obrany právních nároků.

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem takového marketingu; to platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovým přímým marketingem.

Pokud budete mít námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Bez ohledu na směrnici 2002/58/ES máte v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti možnost uplatnit své právo namítat pomocí automatizovaných postupů využívajících technické specifikace.

8.Právo na zrušení prohlášení o souhlasu s ochranou údajů

Máte právo kdykoli zrušit prohlášení o souhlasu s ochranou údajů. Zrušení souhlasu nemá vliv na legalitu zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.

9.Právo podat stížnost orgánu dozoru

 

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR, máte právo, aniž je dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní opravný prostředek, podat stížnost orgánu dozoru, zejména v členském státě vašeho bydliště, na pracovišti nebo místě domnělého porušení.

Orgán dozoru, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle čl. 78 GDPR.